Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 5054966000
Davčna številka: SI84301171
Odgovorna uradna oseba: Branko GAJŠEK, mag. farm, spec. - direktor zavoda
Datum prve objave kataloga: April 2005
Datum zadnje spremembe: Januar 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lekarna-slovenska.bistrica.si/katalog.html
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave, na Ljubljanski cesti 69, Slovenska Bistrica, in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.

2. Splošni podatki o JZ Lekarna Slovenska Bistrica
in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja JZ Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva  ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili.
Poleg preskrbe z zdravili zavod izvaja še naslednje dejavnosti:
 • preskrba prebivalstva s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja,
 • izdajanje veterinarskih zdravil,izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev,svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
  Kot dodatno dejavnost izven dejavnosti javne službe lahko zavod opravlja še dejavnost:
 • trgovine na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
 • trgovine na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.
Javni zavod opravlja lekarniško dejavnost na območju občin Slov.Bistrica in Makole.
Seznam notranjih organizacijskih enot
 • Uprava, Ljubljanska cesta 69, 2310 Slov. Bistrica
  Tel.: 02-843 04 43                                                          
 • Lekarna Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica                  
  Tel.: 02-843 24 40                                                          
  E-naslov: lekarna.bistrica[@]lekarna-slb.si
 • Lekarna Plečnikova, Plečnikova 27, 2310 Slov. Bistrica                        
  Tel.: 02-818 07 45                                                          
  E-naslov: lekarna.plecnik[@]lekarna-slb.si
 • Lekarna Center, Partizanska ulica 1, 2310 Slov. Bistrica                      
  Tel.: 02-843 04 45                                                          
  E-naslov: lekarna.center[@]lekarna-slb.si
 • Lekarniška podružnica Zg. Polskava, Mariborska ulica 42, 2314 Zg. Polskava                                                                                    
  Tel.: 02-818 07 45                                                          
  E-naslov: lekarna.polskava[@]lekarna-slb.si
 • Lekarniška podružnica Makole, Makole 35, 2321 Makole                                                                                      
  Tel.: 059-020 306                                                      
  E-naslov: lekarna.makole[@]lekarna-slb.si
Organigram zavoda
Organigram zavoda

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb,
pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba Branko Gajšek, mag. farm., spec.,
direktor Javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 30
Tel.+386 2 843 24 42
e-mail: info[@]lekarna-slb.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov
Evropskih skupnosti z delovnega področja

Državni predpisi Povezava na predpise s področja zdravstva:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_10_4_0_0.html
Povezava na državni register predpisov: http://zakonodaja.gov.si
Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti
 • Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/1991, 8/1996) s spremembami in dopolnitvami
 • Zakon o lekarniški dejavnosti - ZLD-UPB1 (Ur. l. RS 36/2004)
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS  23/2005-UPB2)
 • Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih /ZZMP/ (Ur.l. RS 101/1999, 70/20007/2002,  67/2002,  31/2006-ZZdr-1, 98/2009-ZMedPri) s spremembami in dopolnitvami
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ (Ur.l. RS 72/2006-UPB3,  91/200776/2008, 87/2011) s spremembami in dopolnitvami
 • Pravila o obveznem zdravstvenem zavarovanju www.zzzs.si
 • Zakon o zdravilih (Ur.l. RS 31/200645/2008)  s spremembami in dopolnitvami
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

Opozorilo:
Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Drugi pomembnejši predpisi
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov - ZVPot-E (Ur.l.RS 98/04126/07, 86/09, 78/11)
 • Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1, Ur.l. RS 36/04); Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur.l. RS 128/06)
 • Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur.l. RS 32/06)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB13, Ur.l. RS 108/09)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS  94/2007-UPB1)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS  51/2006-UPB2)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS 76/2005, 119/200795/2011) s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.l.RS 40/2004)
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://zakonodaja.gov.si

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda lekarna Slovenska Bistrica (Ur. l. RS 97/00, 61/04, 123/04, 26/10, 61/12)
Predpisi EU Register predpisov Evropske unije: http://ec.europa.eu/health/index_sl.htm

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih

Na vladi (http://www.vlada.si/)
V državnem zboru (http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home)
Povezava na EU portal (http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/latest/chap1530.htm)
Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov
po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov (predlagani in sprejeti)
 • Načrt za adaptacijo prostorov za ureditev Lekarniške podružnice Makole
 • Idejna zasnova za postavitev nove Lekarne Plečnikova skupaj s prostori za upravo in arhivom
 • Letna poslovna poročila (Ajpes)
 • Letna računovodska poročila (Ajpes)

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod
 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
 • Postopki na podlagi ZVOP-1

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja JZ Lekarna Slovenska Bistrica

Seznam evidenc
Evidenca o delu lekarn
Evidenca podatkov o članih sveta zavoda
Evidenca o zaposlenih delavcih
Katalog evidenc o usposabljanju za varno delo in preiskusih praktičnega znanja
Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov
Katalog evidence usposabljenosti za varstvo pred požarom
Katalog evidence neizbranih kandidatov za prosta delovna mesta
Katalog evidence kolektivnega nezgodnega zavarovanja zaposlenih
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca podatkov o izvajanju delovne prakse dijakov in študentov
Evidenca stroškov dela
Katalog evidence družinskih članov zaposlenih delavcev

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
Lekarniški informacijski sistem
Finančno računovodski informacijski sistem

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij 
javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Seznam posameznih pomembnih dokumentov in notranjih aktov zavoda Podatki o zaposlenih (nahaja se na upravi v klasični obliki, odgovorna oseba: vodja uprave)
Interni splošni akti: Statut zavoda, Pravilniki, Navodila (nahajajo se na upravi v klasični obliki, odgovorna oseba: direktor in Svet zavoda)
Poslovnik o delu Sveta zavoda (nahaja se na upravi v klasični obliki, odgovoren za sprejem: Svet zavoda)
Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti Pomembni dogodki in novosti so objavljene na spletni strani zavoda: www.lekarna-slov.bistrica.si
Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja V kolikor na podlagi predpisov o dostopu informacij do javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Lekarne Slovenska Bistrica.
Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja: Lekarna Slovenska Bistrica je upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja(Ur.l. RS 40/2004), in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS 76/05, 119/2007, 95/2011).
Javni razpisi Javni razpis za nakup zdravil za leta 2013-2016
Druge informacije javnega značaja /

3. Opis načina dostopa do drugih informacij
javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Katalog informacij javnega značaja je dostopen na upravi zavoda v času
od ponedeljka do petka, med 8:00 in 14:00 uro.

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga v html in pdf formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf format. Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 16. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS 76/2005, 119/200795/2011)
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.
Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma so na vpogled v prostorih zavoda.
Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij
javnega značaja

Ni bilo zahtev.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Ponudnik, Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ul. 1, 2310 Slov. Bistrica, skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS) svoje stranke obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov - SRPS:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL